Молдо кылыч буудайык чыгармасы

 

 

 

 

О.э.дагы бир заманчыл акын жана жазгыч акын Молдо Кылыч Шамыркан уулунун Зилзаладеген чыгармасы 1911-жылы Казан шаарында араб алфавити менен басылып чыккан кыргыз элинин тарыхында басмага МОЛДО КЫЛЫЧ - Шамыркан уулу (1866, Кочкор 1917) жазгыч акын.«Чй баяны», «Буудайык» чыгармасы табиятка каршы баруу адам баласы чн трагедия м-н аякташы ммкн деген филос. Буга байланыштуу бир катар иш чаралар да ткрлд. 1. Проблему эстетического отношения к природе Молдо Кылыч в основном осветил в таких своих произведениях, как «Керме-Тоо», «Чуй баяны», «Жинди суу», «Буркуттун тою», « Буудайык», «Канаттуулар». Дал сексен кн болгондо Тындырды кудай санааны. Молдо Кылыч (Шамырканов) - один из видных акынов-письменников конца XIX - начала XX в внесший ценный вклад в процесс перехода кыргызского словесного искусства от изустной поэзии к письменной. Молдо Кылыч. Болот калем, дтм Чала чыккан башынан Чар китептен сабатым8. Молдо Кылыч. Данияр уулу книге «Басни», куда вошли наряду с поэмой «Пернатые» и народные басни « Буудайык» (мифическая птица, похожая на орла) Ал билимд, сабаттуу болгондуктан з мезгилинин жазгыч акындарынын Молдо Кылыч, Молдо Нияз, Нурмолдо ж.б. Данияр уулу книге «Басни», куда вошли наряду с поэмой «Пернатые» и народные басни « Буудайык» (мифическая птица, похожая на орла) Молдо кылыч шамыркан уулу. Бирок Кылычта материалисттик, диалектикалык тшнк болбогондуктан, ал бул чырмалышкан коомдук окуяларды тшндр албайт.«Зар заман М олдо К ылыч тын э ири чыгармасы.МОЛДО КЫЛЫЧnlkr.gov.kg/index.

php?Молдо Кылыч атайын мектептен билим алган эмес.Ошондуктан Молдо Кылычтын кайсы чыгармасы качан жазылганы белгисиз.Бул китепте анын Чй баяны, Канаттуулар, Бркттн тою, Буудайык, Зарзаман аттуу чыгармалары кирген. Кылыч - «меч», 1866 - 1917) — киргизский поэт импровизатор, акын-письменник. Молдо кылыч шамыркан уулунун чыгармаларындагы педагогикалык ойлор. Кылыч беш жашка чыкканда анын атасы Шамыркан дуйнодон кайтат. «Чй баяны», «Буудайык» чыгармасы табиятка каршы баруу адам баласы чн трагедия менен аякташы ммкн деген философиялык ойду билдирип турат.Болду мына бу сзм, Бтрйн кнсн.

МОЛДО КЫЛЫЧ Шамыркан уулу (1866, Кочкор р-ну 1917)«Зар заман Молдо Кылычтын э ири чыгармасы.«Тамсилдер» деген ат менен Москвадан китеби чыгып, ага «Канаттуулар», «Буудайыктын тою» («Бркттн тою» деп аталат), « Буудайык» деген казалдары кирген. Подробнее о молдо кылыч омур баянах жана чыгармачылык жолу реферат. Кыргыз мамлекеттик архитектура курулуш университетинин улук окутуучусу. Акыр муну кой энди.«Буудайык» Кылычтын з чыгармасы эмес. Его произведения, кроме вышеупомянутой поэмы «Повествование оБ. стр. Ал атасындай Проблему эстетического отношения к природе Молдо Кылыч в основном осветил в таких своих произведениях, как «Керме-Тоо», «Чуй баяны», «Жинди суу», «Буркуттун тою», « Буудайык», «Канаттуулар». Кл. Саналуу жазгыч-акындардын: Молдо Нияз, Молдо Кылыч, Тоголок Молдо, Нурмолдо, Осмонаалы Сыдык уулу, Карыева А.К. ойду билдирип турат. Кочкор рннн Бугучу деген жеринде трлгн. Молдо Кылыч (1866-1917) киргизский поэт, публиковал стихи, имевшие отчетливую националистическую и политическую направленность во времена последних десятилетий 19 в когда Киргизию охватило движение джадидизма Молдо Кылыч Шамыркан уулунун э клмд чыгармасы санат трнд жазылган "Зар заман".Анын "Зилзала" деп аталган чыгармасы 1911-жылы Казань шаарында араб алфавити менен басылып чыккан. Сг мекени Кртк айылында коюлган. кыргызча сочинения молдо кылыч будайык. Тоголок Молдо 1942-жылы 4-январда 82 жашында дйндн кайткан. Кылычтын знн окуусу, билим жнндг айтканы баштаган элге белгил: « Молдо Кылыч мен атым«Буудайык» Кылычтын з чыгармасы эмес. Молдо Кылыч Шамыкан уулу - кыргыздын алгачкы жазгыч акындарынын бири. Один из зачинателей современной киргизской литературы, ознаменовавший переход от фольклорного творчества к авторским произведениям. Буудайык (2)Буудайык таап сен келсеБуудайык качты крдб? МОЛДО КЫЛЫЧ - Шамыркан уулу (1866, Кочкор 1917) жазгыч акын.«Чй баяны», «Буудайык» чыгармасы табиятка каршы баруу адам баласы чн трагедия м-н аякташы ммкн деген филос. 13. Ал тгл ошол кездеги айрым кыргыз акынырчылардай аш тойлордо комузун клп ырдаган да эмес.Молдо Кылычтын э клмд чыгармасы Зар заман. Семинардын алгачкы блмнд тркология блмнн 3-курсунун студенттери молдо кылычтын буудайык чыгармасынан зндлрд кркм окушту.Мирзат ракымбек уулу знн молдо кылыч жана кысса-и зизала темасындагы докладында молдо кылычтын чыгармасы кысса-и Молдо Кылыч чыгармачылыгында Буудайык аттуу поэма знч блнп, айырмаланып турат.Балким, бул чыгарманы Молдо Кылычтын тл чыгармасы катарында кароого азырынча болбос. М ына уш уга б ай лан ы ш туу М олдо К ы лы ч качан тан тпртып ыр ж аза баш таганын, кайсы чыгармасы кайсыЭлдик мифтин уш ул гениалдуу идеясы биздин оюбуз-ча Молдо Кылыч кайрадан иштеп чы ккан « Буудайык» казалы нда э сонун ыр саптары менен берилген. 1. Акындын алгачкы китеп трнд басылып чыккан "Насыят" аттуу чыгармасы 1925-жылы Москвада жарык кргн. - Б.: 2004 Молдо Кылыч . Молдо Кылыч Шамыркан уулу.Тоголок Молдо (Байымбет Абдыракман уулу).. 01 жалпы педагогика, педагогиканын[111] X класста Молдо Кылычтын элдик сюжеттин негизинде жазылган « Буудайык» поэмасынын ордуна «Зилзала» чыгармасы киргизилген. слова (ненормированные): молдо кылыч -- молдо кылычтын чыгармачылыгы -- молдо кылычтын чыгармачылыгын иликтдг толуктоолор жана жаылануулар. Ошондон кийин буудайык тапка келет да, тоо-талаалардагы жан-жаныбарларга кыргын салып кирет.Карагул ботом чыгармасы табияттын убал-сообун ойлобогон катаалМолдо Кылыч знн Буудайыгында Карагул ботомдун тередеги логикасын уланткан сыяктуу. 2. Кылычтын з атасы Шамыркан — атактуу баатыр Тркелдинин тун уулу. Молдо Кылыч Шамыркан уулу Мазмуну 19-кылымдын аягында жана 20-кылымдын башталышындагы кыргызАл эми «Буудайык», «Бркт тою», «Чй баяны» д дастан поэмаларында идеясы, кркмдг кайталангыс, поэтикалык мнздмлр чагылдырылат. Молдо Кылыч з мактап насилинен болсо да элди бийлеп, башкаруу ишине катышкан эмес. Говоря о добре и счастье, их основой он считал семейное благополучие. с.рысбаев бир туйунчок акча чыгармасы. 3.0.85. Молдо Кылыч Шамыкан (Шамыркан) уулу ( кирг.В советское время стихи Молдо Кылыча впервые были изданы в 1925 году, наиболее полная публикация была сделана в 1940 году, но в дальнейшем, после войны, официальное отношение к его творчеству изменилось и Молдо кылыч . Молдо Кылыч Шамыкан (Шамыркан) уулу ( кирг. "Зар заман Молдо Кылычтын э ири чыгармасы.Молдо Кылыч э абалы падыша кмтнн колониялык саясатын, жергиликт«Тамсилдер» деген ат менен Москвадан китеби чыгып, ага «Канаттуулар», «Буудайыктын тою» («Бркттн тою» деп аталат), « Буудайык» деген Молдо Кылыч оставил довольно богатое и разнообразное наследие. рннн Бугучу деген жеринде трлгн.«Чй баяны», «Буудайык» сы табиятка каршы баруу адам баласы чн менен аякташы ммкн «Чй баяны», «Буудайык» чыгармасы табиятка каршы баруу адам баласы чн трагедия менен аякташы ммкн деген философиялык ойду билдирип турат.Кыргыз педагогикасы (энциклопедиялык окуу куралы). т: багыттоо, изд.«Чй баяны», «Буудайык» чыгармасы табиятка каршы баруу адам баласы чн трагедия менен аякташы ммкн деген философиялык ойду билдирип турат. чыгармачылыктары мененНеси болсо да алгачкы тарыхчы-акындын «Шабдан баатыр казели» чыгармасы улуттук адабиятыбыздын тарыхында «Жазгыч акындар» Молдо Кылыч жаш кезинен диний мектептен сабаты ачылып, ырларын жазма трнд жараткан.1925-жылы акындын «Буудайык», «Канаттуулар», «Бркттн тою» поэмалары, 1945-жылы «Иргелген казалдары» жарык кргн. Turmush - Нарын облусунун Ак-Талаа районунда Музооке, Муса Баетов, Тоголок Молдо, Молдобасан Мусулманкулов, Калый Молдобасанов сыяктуу залкар обончу, кч, комузчу, композитор чыгып, аты алыска, дакы далайга тараган. ойду билдирип турат. Его произведения, кроме вышеупомянутой поэмы «Повествование оБ. Молдо Кылыч Шамыкан (Шамыркан) уулу ( кирг. Молдо Кылыч оставил довольно богатое и разнообразное наследие. 0.85. Кылыч — «меч», 1866 — 1917) — киргизский поэт импровизатор, акын-письменник. Айрым ыр саптары. ззд байкаыз, Элди-журтту нетеси. Молдо Кылыч оставил довольно богатое и разнообразное наследие.

Молдо Кылыч мен атым, Болжолу жок санатым. Бул «Куш трс буудайык» жнндг элдин жомогу. Данияр уулу книге «Басни», куда вошли наряду с поэмой «Пернатые» и народные басни « Буудайык» (мифическая птица, похожая на орла) "Зар заман Молдо Кылычтын э ири чыгармасы.Молдо Кылыч Шамыкан (Шамыркан) уулу (1866- 1917)- алгачкы жазгыч акындарынын бири. деген ырларынан крбз.Тшп турат кблп, Ак теректин брндй74- деген ыр саптары аркылуу жазгыч акын чыгармасы Зар замандын сапатын Ал эми Молдо Нияз, Тоголок Молдо, Молдо Кылыч сыяктуу ысымдар эч кандай Жогорку аттестация комиссиясы тарабынан эмес, калк тарабынан берилген.Молдо Кылычтын Буудайык, Канаттуулар, Бркттн тою поэмалары, 1946-ж. Молдо-Кылыч айылы У.Малтабаров орто мектеби 1999-жылкы бутуруучулор!!! - Продолжительность: 2:44 Айгера Муканбетова 18 просмотров. Его произведения, кроме вышеупомянутой поэмы «Повествование оБ. Бул «Куш трс буудайык» жнндг элдин жомогу. Семинардын алгачкы блмнд Тркология блмнн 3-курсунун студенттери Молдо Кылычтын Буудайык чыгармасынанМирзат Ракымбек уулу знн Молдо Кылыч жана Кысса-и Зизала темасындагы докладында Молдо Кылычтын чыгармасы Кысса-и Молдо Кылыч призывал к добру, воздержанности, скромности, здравомыслию и, наоборот, - избегать честолюбия, зазнайства, аморальных намерений. Молдо Кылыч Шамыкан (Шамыркан) уулу ( кирг.В советское время стихи Молдо Кылыча впервые были изданы в 1925 году, наиболее полная публикация была сделана в 1940 году, но в дальнейшем, после войны, официальное отношение к его творчеству изменилось и «Тамсилдер» (1925) аттуу китепке кирген Молдо Кылычтын «Канаттуулар», «Бркттн тою» деген казалдары, « Буудайык» аттууокурмандарга тааныткан, кыргыз элинин социалдык-саясий абалын чагылдырган чыгармасы Сынган кылыч (1-китеп 1966, 2-китеп 1971). Быйыл Кыргызстанда ойчул, жазма акын Молдо Кылыч Шамыркан уулунун 150 жылдыгы белгиленип жатат. Молдо Кылыч бечара Акыр бир кн кетеси. Молдо Кылыч, болду энди. Аннотация: Молдо Кылыч - эки доорду круп жашаган, тарыхта знн орду бар инсандардын бири. 00.

Популярное: