Наймандар мен керейлерді? саяси бірлестігі

 

 

 

 

Сабаты таырыбы: Наймандар Керейттер Жалайырлар. «Личности» - о ханах, батырах, писателях и других выдающихся людях. Наймандар мен керейлер Шыыс азастан жне Жетсуда, азаша реферат, азаша курсты жмыс, азаша дипломды жмыс, PowerPoint презентациялар азаша, ктап, здк жмыс, семестрлк жмыс, шыарма, скачать, бесплатно, тегн, азаша рефераттар, topreferat, тегн Наймандарды, меркттер, керейттерд, жалайырларды ертеректег мемлекеттер Орталы Азияны шыысында-азастана шектесп жатан Монолия Керейлер мен наймандар Образование БА. Кшлк ) 10. «Невада Семей» озалысы. змшах Мхаммед (1200-1220 жж.) мемлекет рамына 13 . Сабаты масаты: Блмдлк: Оушыларды орта асырлардаы найман, керей, жалайыр тайпаларыны тарихымен таныстыру.Базалы ым: Орта асырлардаы азастан жерндег мемлекеттер мен тайпа брлестг. Этот сайт - для тех, кто хочет знать больше об истории Казахстана. Маалада «найман» руы шыуыны ысаша тарихы бейнеленген. Х асырдан бастап идандара баынан наймандарды мемлекеттк брлестг ек лкен тайпалар брлестгнен ралды. (аза даласындаы ыпша хандыы, Керей хандыы жне Найман хандыы туралы).Негзг ш этникалы-саяси брлестк -иматар, ыпшатар мен кумандар зара бр-брне ыпал етт. Жазба деректер бойынша Найман мемлекетн алашы билеушлер 1143 жылдан бастап белгл. Блм беруде кредиттк технологияны пайдаланып, барлы жаттарды бр кешенге брктре отырып, пнд мегеру процеснде студентт блмн, машытануын жне блктлгн жоары дегейге ктеру масаты кзделнп отыр Наймандар мен керейлер ХII асырда с жргзуде йыр жазуын пайдаланды.Керейттер найман, алы, йыр, меркт, мо ол, араытай, таттармен тыыз саяси жне эт никалы-мдени байланыс жасап тран. В) Шу.

Похожие: Керей хандыы мен монол тайпаларыны арасындаы арым-атынас 30.5kb. Сабаты таырыбы: «Наймандар, Керейттер, Жалайырлар» Сабаты масаты: Блмдк: Оушыларды орта асырлардаы найман, керей, жалайыр тайпаларыны тарихымен таныстыру. На сайте allRefs.net есть практически любой реферат, курсовая работа, конспект, лекция, диплом, домашняя работы и пр. басында ыпша брлестг мейлнше кшейед. Соны шнде Рашид-ад-Дин: « Наймандарды хандыы адрл, уатты, халыны саны Ертедег аза даласындаы тайпа- ру жайында малмат беру.р руды зндк ерекшелктермен оушыларды таныстыру. Наймандарды аза хандыыны алыптасуы мен дамуындаы тарихи рлн жалпылауа арналан отанды жне шетелдк братар алымдарды ылыми зерттемелер талданан. 45.

учебный материал. Бр жаынан, азды- кпт лкен топтар болып кешкен (крен дс) жне екнш жаынан, жеке улеттер ошауланып немесе шаын брлестктер болып кшп жрген. аза хандыыны рылуы жне Керей мен Жнбек. Учебниказа тл. спросил от zhann в категории Искусство и Культура.6 Таырып: арл, Оыз, има, ыпша, арахан мемлекеттернkzref.org/lekciya-konspekti-azastan-te.html?За кезе. 11-13 асырларда азастанны шыысында мр срген ргел мемлекет. йелдер билк жргзген ортаасырлы ел (-дер): A) араытай B) има C) ыпша D) Оыз E) арахан F) Керей G) Жалайыр H) Найман Жауабы: А. 16 бет. Керейлер мен наймандар леуметтк саяси дамуды бр дегейнде тран.Осылайша Батыс Европа деректернде ыпшатар «коман» деген атпен млм болады. ХI . Территориялы аймаы: Орталы Азияны шыысында — азастана шектесп жатан Монолия аумаында пайда болды Керей елн тарихы. Саяси жадайы.Наймандарды батыс жаында Ертс бойын мекендеген алылар ел мен Сарыара даласындаы ыпша хандыы брлестг Тип: Лекция Size: 2.12 Mb. Ханны саяси кмшлк с жргзетн орны? (Орда).НАЙМАНДАР МЕКЕН: Орхон зен-Алтай НАЙМАН СЗ МАЫНАСЫ: Сегз тайпа брлестг Секиз зен бойында тратынорытындысы: Найман, Керей, Жалайырлар р мемлекеттк дрежеге жете алмаан. 266.

X асырдан бастап азастан жерн оныстана бастаан тайпалар: Наймандар, керейлер, жалайырлар. Орта асырлардаы найман, керей, жалайыр мемлекеттepiнi рылу тарихы Наймандар мен керейлерде ертедег феодалды атынастарды орныуы лыстарды рылуымен атар жрд.Керейттер мен наймандар леуметтк-саяси дамуды бр денгейнде тран. Керей сзн маынасы Керлин (Керулен) зен атынан шыан. «Историческая хроника» - о событиях минувших дней. Тарихи деректерде наймандар мен керейлерд несториан днн (христиан днндег бр аым) стананы айтылады.Оларды р рулы брлестг ана емес, кейде жеке руларыны з де дербес ран-табаа ие. аза хандыыны 16-17 . Найман, керейт, жалайырды саяси тарихы.Тртп алу стратегиясы: Негзг оиалар: VIII.- жазба деректерде сегз тайпа брлестг Орхон зен мен Алтай тауыны аралыында мр срген. арахан мемлекетнде вафты жерлерд иеленген ызметкер (-лер): A) нкер B) ара халы C) узр D) тегн E) скербасы F) Деректемелер жалайырларды, наймандар мен керейттерд кшп-онуын ек трге белуге ммкндк беред. жазба деректерде сегз тайпа брлестг Орхон зен мен Алтай тауы аралыында мр срген. Найман мен керейлер христиан днн ашан абылдады?Керейлер мен найманда мемлекеттiк аппарат жмыс iстеп енгiзiлдi. азастандаы ерте феодалды мемлекеттер Трк аанаты дурндег саяси-ыты атынастар арл, Оыз, има, ыпша, арахан мемлекеттерн, Найман Базалы ым: Орта асырлардаы азастан жерндег мемлекеттер мен тайпа брлестг. Наймандар: Жазба деректерде асырда «сегз тайпа» брлестг Орхон зен мен Алтай тауыны аралыында мр срд.Найман мемлекетн саяси тарих:1160-1203 Наркеш Дайын хан болды.1201 ырыз, мерктБлгнде Керей мен Жнбек трегнде топтасан ед. Адамдар табиаттан блнп оам болып мр сргенге дейн, миллиондаан жылдарды бастан ткерп, тас дур, мыс дур, ола дур сияты ондаан мы жылдара созылан кезедерд ткзд 1.Найман мен Керейлерд мемлекеттк билк жйеснде жасы дамыан: с-ааздарын жргзу. Наймандар лысы. Найман, керей, жалайырларды негзг мекендеген жерлер Наймандар мен керейттерд лыстары «бастапы лгдег мемлекеттер», яни ертедег феодалды мемлекеттк рылымдар болды.Олар брыны этнонимдег т жалауын жоалтып, Керей (ара керей, аба керей) деген атпен Орта жз азатарына осылды. Владимирцов осылайша, наймандар мен керейлерд монол тектес еместгн длелдей отырып, монолдар здерн деби тл мен жазуын наймандардан алан деп 43. Сабаты масаты: Кршлес орналасан трк тлдес мемлекеттк брлестктерд саяси экономикалы ахуалымен салыстырмалы трде таныстыру. Наймандар тайпасыны Тест сратары 1.арахан улетн негзн салушы км ? а Сатк Бора хан в ш Елк аан сКутейба ибн Мслим дСаал аан е Слу аан 2.Ханны мемлекеттк саси- кмшлк с жргзетн орны а орда в сарай с ханды д киз й е ды 3.арахандар жаулап алан Наймандар мен керейлерде ертедег феодалды атынастарды орныуы лыстарды рылуымен атар жрд.Бл кезде А Орданы жернде бр-брне туелсз ек саяси брлестк ныайды.мекендеген орта асырлы азастанны феодалды саяси-этникалы конфедерациялы брлестг.Б.Я. Крнек ралдар: Карта, хронологиялы кестелер, суретгер, портреттер.Орта асырлардаы азакстан жернде мемлекеггк брлестктерд пайда болуы, оларды оамды- саяси мр жайлы блген сайын «Сегз оыздарды» шыысында Керейлер кшп-онып жрд, ал отсткте олар Орта Азияны кптеген трктлдес тайпаларымен крш болды. Ханны саяси кмшлк с жргзетн орны?Наймандар жазба деректерге сегзнш асырда сегз тайпа брлестг Орхун зен мен АлтайМекен-Орхун керулен зендер. 002. ыпша-Найман-Керей хандытары дурндег азастан. 44. Найман мен керейт тайпалар одатары.ыпша мемлекетн саяси-кмшлк орталыы. Трек ым: Найман, Керей, Жалайыр мемлекет-терн тарихы. на сайте Лекция.Орг Тарыбы: Наймандар, Керейттер, Жалайырлар. 3. Блмдлк: Оушыларды орта асырлардаы найман, керей 6.Жкл тайпасыны тотем ( Арыстан) Не? 7. 2. Что здесь можно найти? «Календарь» - важнейшие исторические даты. Оушыларды орта асырлардаы найман, керей, жалайырлар тайпаларыны тарихымен таныстыру. ыпша дурндег азастан. А) Ертс. Найман, Керей, Жалайыр, ыт (уа) тайпа ксемдерн рпатарын жерге алдырмай брне де лайыты мнсеп берген.Жапония ытайды саяси мдениет мен саяси згерсне озаушы кш болан брден бр ыпалды мемлекет екенн бгнг ытай билг ашып жарып айтпаса да Наймандар . басында Сыана облысы да кред.Наймандарды батыс жаында - Ертс бойын мекендеген алылар ел мен Сарыара даласындаы ыпша хандыы брлестг Наймандар мен керейлерде ертедег феодалды атынастарды орныуы лыстарды рылуымен атар жрд.Бл кезде А Орданы жернде бр-брне туелсз ек саяси брлестк ныайды. Монолша « найман» сз «сегз» деген маынан 2. Трек ым: Найман, Керей, Жалайыр мемелекетн тарихы.Республика ызметн тбегейл принциптер: оамды татулы пен саяси тратылы бкл халыты иглгн кздейтн Наймандар мен керейлер XII асырда с жргзуде йыр жазуын пайдаланан.1204 жылы Шыысхан керейлерд жаулап аланнан кейн, найман Таянхан мен меркттерд билеушс Тотабект брккен скерлерне шабуыл жасап таландайды. Найман жне керейт лыстары Найман тайпалар одаы (тркше «сегз тайпа одаы») VIII асырды орта шеннде Жоары Ертс пен Орхон аралыында пайда болып, Ханайдан Тарбаатайа дейнг жерлерд алып жатты. Читать тему: Араытай, наймандар мен керейттер. . Наймандар тайпасыны тег туралы мселе ертеден-а тарихшыларды пкрталасын тудырып келд. Найман мемлекетн астанасы Балыты ай зенн бойында орналасан. Осы замандаы ытай деректернде Тоыз-татар брлестгн рамында татар, найман, меркт руларымен атар аталады.Жаа замандаы зерттеушлер керей мен найманды лы Трк аанатыны брден-бр мрагер жне аанат лгсн Шыыс хан империясына ластырушы Тарихи деректерде наймандар мен керейлерд несториан днн (христиан днндег бр аым) стананы айтылады.Оларды р рулы брлестг ана емес, кейде жеке руларыны з де дербес ран-табаа ие..

Популярное: