Семантикалы? карта зат есім

 

 

 

 

М.: ауыл, кше. Дерект зат есм дегенмз олмен стауа болатын заттарда айтады мысала ктап ктапты бз стай аламыз ал дереексз зат есм дегенмз стауа келмейтн заттар мысалы махаббат бз оны стай алмаймыз. А)Септк жалау В)Кптк жалау. Зат есм алай трленед? (септелед, кптелед, туелденед, жктелед).р топа семантикалы кесте берлед. Крделе зат есмд тап. Зат есм». Блог студента СКГУ. С?здер Зат есм Сын есм Сан есм Есмдк ?лкен Кмдер Б?р Жолаушы Ешкм Мынау ?ш ж?з Абыройлы Есмдк ?атарын 2 топ дауыстап о?ып беред. Дара зат есмд тап. Зат есм дегенмз не? Попроси больше объяснений.Зат есм - затты, былысты атын блдрп, км? не? деген сраа жауап беретн сз табы. Слайдта й тапсырмасын тексеру блмнде трл-трл тапсырмалар мен жаттыулар берлген. Оушылара сз таптары, оны шнде зат есм, зат есмн жалпы есм, жалы есм трлер туралы теререк блм беру Семантика сз маынасын, сз рамындаы элементтерд зара маыналы арым-атынасын, сз маынасы трлерн даму зандылытарын зерттейд.[1].

Есм кестктер. Бастауышы зат есм,баяндауышы етстк болатын сйлем растырып жазу. Зат есмд сйлем шнен тауып, оан дрыс сра оя блуге йрету.Сабаты дс тсл: сра - жауап, крнеклк, топтастыру, семантикалы карта, жаттыулар, здк жмыс, жппен жмыс. Жата-жастана ?онуымызды ?тнед.? Мемлекеттк карта лемге сынатын лтты маызы бар жат. К ктемн к нндей жар ырап Ж здер нен к лк кетпей Г лдей жайнап ж ре Тек жекеше трде келетн зат есмдерге азы-тлк атаулары, ай аттары, абстрактылы зат есмдер, уе баыттары мен кейбр жалпы атаулар жатады.You are at:Home»Posts Tagged "Орыс тлндег зат есм". Зат есм. Грамматика.Таы араыз. Жалпы тл блмнде сзжасамны дербес сала болып танылуыны трк тлдерне сер алымны з сзмен айтанда, «зат есм ек трл болады: бреулер-нрсен дербес з басына ана ойылан: жалы есм.Осындай маыналы ерекшелктерне арай зат есмдер жалы есм, жалпы есм болып екге блнед -деп сипаттаан. Зат есм имя существительное. Сауатты, кркем жазуа дадыландыру. 6-сынып.

Балабаша Технологиялы карта. карта.4. Зат есм - затты, былысты атын блдрп, км? не? деген сраа жауап беретн сз табы.Не? деген грамматикалы срау, детте, адамнан зге барлы жан-жануарларды жне клл заттар мен нрселерд атауларына ойылады. ?здк диктант (5 минут). Етстк. Зат есм Сын есм. Добавить работу. Саба?ты? к?рнеклг: слайд,суреттер,семантикалы? карта.Ереже: Затты? атын блдретн с?зд зат есм дейд. Сан есм мен зат есмн? байланысы та?ырыбына ашы? саба? ?зрлемес.С?з таптары: зат есм, сын есм, сан есм бойынша блмд бекту. Зат есм - затты, былысты атын блдрп, км? не? деген сраа жауап беретн сз табы. Бл слайдта жалпы зат есм дегенмз не, зат есмн трлер, оны сратары, зат есмн трлену, оны жасайтын жрнатары туралы млметтер б Крдел зат есм. Все для студента тесты, шпоры, лабы.Кей к?н бара алмаймын.? Есмдк, зат есм. Зат есмдер кейде олмен стап, кретндей наты (дерект) затты да, (мысалы, й, ктап, ааз), ой арылы ана тснлетн абстракты (дерексз) затты да (мысалы, аыл, досты, иял) блдред. коктем келип кун жылынды. Крнек ралдар:интерактивтк тата, компьютер, слайд. Зат есмдерге км? кмдер? не? нелер? деген с?ра?тар ?ойылады: адам, ?ншлер, кеме, а?аштар. Зат есм, Морфология Сз рамы Тбр Жрна Жалау Кптк жалау Туелдк жалау Септк жалау Жктк жалау Сз таптары Зат есм Сын есм Сан есм Есмд Тек т?брден жасал?ан зат есм. ара,с,ора сайман,доп, ойыншы,тсек,жиаз,блдрген,смдк,алам,рал. Затты атын блдрп Км? Не? сратарына жауап беред. Составьте по пять предложений каждой части речи Сын есм. Оны жасауды брер ана адама сенп тапсыруа болмайды.1) «А» сын есм зат есм «А ара сзн антоним боландытан, оларды маынасы бр лшемде грамматикалы, семантикалы сипата ие. Беснш.Зат есм. А. Дайындаан: аза тл мен дебиет пн малм Маханбетова Фарида. Мысалдар Жалпы есмЖалы есм 1.ке 2.Мхтар уезов 3.лагер 4.айы 5.Досты 6.Домбыра 7.Саудагер 8.нер 9.араанды 10Жгттер 11ызылордалы 12Дрхана 13ке-шеше Семантикалы карта Семантикалы?-??рылымды?, синтаксистк ерекшелктер. Таырыбы: Сз таптары. Масаты мен мндеттер: оу жне жазу дадыларын алыптасан, жеке тланы алыптасуы мен дамуына ммкндк жасау. осы, жетим незн скорее всего сын есим или зат есим.Зат есм саба? жоспары 6-сынып | Образовательный порталWebUrok.com//Зат есм Kaрамына Kарай дара (жер,су) крдел (ауыл-аймаK). М.: оушы, танысты. Слайд 15. Зат есм туралы тснк беру. Homeаза тлСз таптары. А) трын В) оу С) тасбаа Д) иял Е) ата-ана2. Просмотры: 333. маынасына арай.М.: ауа, арман, мнез. деби тлд лексикалы нормасы дегенмз не? Алишер Омирхан аза тл 27.05.2017 сра ойды. Зат есм та?ырыбы бойынша семантикалы? карта туынды негзг жал?ы жалпы деркт дерексз Досты?Етстк та?ырыбы бойынша семантикалы? карта. А) зейн В) СРОЧНО!!! Составьте по пять предложений каждой части речи Сын есм. Мы с. Карта сайта.Зат есм (Имя существительное). О сайте. Ек не брнеше с?зд? бргу, ?осарлануы, тркесу, ?ыс?аруынан жасалатын зат есм.Семантикалы? карта. Зат есм. 1-тапсырма СемантикалыK карта:берлген зат есмдерд сйкестендр Осы карталар бойынша оKушылар жалпы,жалKы,дерект,дерексз зат есмдерд тауып,сйкестендред. Ж?рна? жал?ану ар?ылы жасалатын зат есм. Материал по иностранным языкам Презентация по казахскому языку Зат есм Образовательный портал Мегамозг. Туынды зат есм жасаушы осымшаны крсетз. Зертте:Т?снктерн тексеру ма?сатында алдарына семантикалы? карта ?лестрлед. ?йге тапсырма (1 минут). Кмекш есмдер на сайте Лекция.Орг Зат есм — Студопедия. Тесты и образовательные материалы для школьников, учителей и студентов. 1 жауап. Зат есм туралы алан блмдерн пысытау. Зат есм. ?стеуд? ?ызметн ан. Тркстан-2014ж. Обратная связь. Ысаов, азрг аза тл, 1974 ж. Баса сздерге жрна жалану арылы жасалан зат есм. Блмдлк О?ушыларды? зат есм туралы ??ымын ке?ейту. Брыай кп затты жалпылама атын крсететн зат есм. Зат есмдер ткелей сезм арылы тануа болатын дниедег натылы нрселерден (су, жылы, айай, тал, т б.) бастап, адамны тек аыл-ой аблеттерн жрдем нтижеснде ана тснетн трл абстракт ымны 0 найтын 0 намайтын. Зат есм. Карта сайта. Блмдлг: зат есм туралы тснк беру, зат есмд сйлем шнен тауып, оан дрыс сра оя блуге йрету.дс-тсл: сра-жауап, СТО, семантикалы карта, сзжмба. зат есм. Сз таптары. Дерект, дерексз зат есм» маршрутты карта, аза тл пн, 6-сынып, аза класы.Дерект, дерексз зат есмдер, ыса мерзмд жоспар, 6-сынып. жалпы. Мнда ауысу: шарлау, здеу. Сабаты масаты: 1. Зат есм. ай топ тез толтырса, сол топ бастайды. Семантикалы? карта. Кнделкт мрде кездесетн, деттег жай нрселерд ана емес, табиат пен оамды мрдег шырасатын р алуан былыстар мен уаиаларды, ымдар мен тснктерд де амтиды. дебиет. Читать тему: Таырыбы: Зат есм. ?) Семантикалы? карта (4 минут). Саба 2013-2014оу жылында огздырылды.слайд азрг аза тл пн бойынша "аза тл мен дебиет малм" мамандыына арналып жасалан . сйлем. С?йлем шндег зат.

а) Шы?армашылы? тапсырма. «Зат есм» таырыбы бойынша1. Зат есм:акын,ел,драматург,булак,(жетим),ощен,олен,жер сын есим:ыстык,ири(жетим) етистик:туган ,жырлаан. 10 предложений зат есм. Туынды. Зат есм, сан есм, есмдктер есмше, лк септкте тран есм сздер. шолпан достарымен кыдырды.. Карта сайта. V. Главная. Слайд 8 беттен трады. Слайд таырыбы: Зат есм туралы. Зат есм туралы ымдарын кеейту, дниетанымын, шыармашылы аблеттерн байау, дамыту. сбит манов. 22.04.2017. Зат есм, сан есм, есмдктер есмше, лк септкте тран есм сздер. Сз таптары туралы тснк.беру.Сйлемге талдау жасауа йрету. Ответ: Мен бугин мектепке бардым.

Популярное: